On AlterNet: Obama Romney election economy Chicago