Please enjoy this entertaining Marco Rubio meltdown