This key FBI photo analysis method has serious flaw: study