GOP Hopeful Herman Cain: David Koch's Stalking Horse?