Jon Stewart Takes on Israel's Attack on Gaza

Happy Holidays!